Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • 1
  Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
  чл. 70, ал.1, чл.77 от Закона за държавната собственост, чл.57 от Административно процесуален кодекс
  2
  Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
  чл. 77 от Закона за държавната собственост
  3
  Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
  чл.587,ал.1 от Граждански процесуален кодекс,чл. 77, чл. 82а, от Закона за държавната собственост
    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна
  чл. 77 и чл. 82а от Закона за държавната собственост
    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
  чл.77 и чл. 82а от Закона за държавната собственост
    Услугата се заплаща
 • 1
  Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
  2
  Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство
 • 1
  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
  Кодекс за социално осигуряване, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в”.
  2
  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
  Кодекс за социално осигуряване, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в”.
  3
  Извършане на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга
  Закон за администрацията – Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „г”.
  4
  Предоставяне на достъп до обществена информация
  5
   Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
  Закон за администрацията - Допълнителна разпоредба §1, т. 2 „в”, във връзка с чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл. 40 от Наредба за пенсиите и...