Група услуги Наименование на административна услуга
1 Държавна собственост
2 Държавна собственост
3 Държавна собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
(чл.587,ал.1 от Граждански процесуален кодекс,чл. 77, чл. 82а, от Закона за държавната собственост)
4 Държавна собственост
5 Държавна собственост
6 Регионално развитие и територално устройство
7 Регионално развитие и територално устройство
8 Списък на общите услуги, предостявяни от ОА-Перник
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
(Кодекс за социално осигуряване, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в”.)
9 Списък на общите услуги, предостявяни от ОА-Перник
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
(Кодекс за социално осигуряване, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в”.)
10 Списък на общите услуги, предостявяни от ОА-Перник
11 Списък на общите услуги, предостявяни от ОА-Перник
12 Списък на общите услуги, предостявяни от ОА-Перник
 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
(Закон за администрацията - Допълнителна разпоредба §1, т. 2 „в”, във връзка с чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл. 40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж)