ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
Име на заявител
ЕГН/ЕИК/
Адрес:
Град/село/
Улица
Телефон
Решение за регистрация по ф. дело №
 
Пълномощник
Пълномощно №
ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 70, ал.1, чл.77 от Закона за държавната собственост, чл.57 от Административно процесуален кодекс
Желая да ми бъдат издадени заверени копия на следните документи от архив „Държавна собственост”:
Дата: 23.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Удостоверение за наследници
(при необходимост)
Съдебно удостоверение по дело
(при необходимост)
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: