ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
Име на заявител
ЕГН/ЕИК/
Адрес:
Град/село/
Улица
Телефон
Решение за регистрация по ф. дело №
 
Пълномощник
Пълномощно №
ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 77 от Закона за държавната собственост
Желая да ми бъде извършена справка по регистрите за имотите държавна собственост за следния недвижим имот, находящ се в:
Град:
Улица:
С площ от:
Съставляващ имот пл.№
УПИ:
В квартал:
По плана на гр./с/:
Представляващ:
Дата: 23.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Други документи в зависимост от вида на исканата справка
(документи, които обосновават правния интерес – съдебно удостоверение, документ за собственост, удостоверение за наследници и др. относими)
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: