ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
Адрес:
Град(село):
Улица:
№:
Телефон:
Пълномощник:
Пълномощно №:
ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 77 и чл. 82а от Закона за държавната собственост
Желая, да ми бъде издадено удостоверение, че недвижимия имот, находящ се в:
Град:
Улица:
С площ от:
Съставляващ имот пл.№
УПИ:
В квартал:
По плана на гр./с/:
Представляващ:
е отписан от актовите книги на имотите държавна собственост
Удостоверението ми е необходимо да послужи пред:
Дата: 23.09.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 10 14 дни
Бърза 15 7 дни
Експресна 20 3 дни
Необходими документи
Наименование
Копие от заповедта на Областен управител за деактуване на имота
Нотариално заверено пълномощно за представител
Удостоверение за идентичност на имота по предходни планове на населеното място
(при необходимост)
Актуална скица на имота или цветно ксерокопие, издадена и заверена от компетентен орган
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: