ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
Име на заявител
ЕГН/ЕИК/
Адрес:
Град/село/
Улица
Телефон
Решение за регистрация по ф. дело №
 
Пълномощник
Пълномощно №
ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание чл.77 и чл. 82а от Закона за държавната собственост, моля да ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността за недвижимия имот, находящ се в:
Град:
Улица:
С площ от:
Съставляващ имот пл.№
УПИ:
В квартал:
По плана на гр./с/:
Представляващ:
Удостоверението ми е необходимо да послужи пред:
Дата: 23.09.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена за всеки имот 14 дни
Бърза за всеки имот 7 дни
Експресна за всеки имот 3 дни
Необходими документи
Наименование
Актуално удостоверение за наследници
( когато имота е наследствен ) или удостоверение за актуалното състояние на ЮЛ
Удостоверение за идентичност на имота по предходни планове на населеното място
( при необходимост )
Актуална скица на имота, издадена и заверена от компетентен орган
Копие от нотариален акт
или друг документ за собственост
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: