ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
Име на заявител:
ЕГН (ЕИК):
Местоживеене (седалище за ЮЛ):
Телефон:
Email:
Представлявано от (за ЮЛ) :
ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
Моля да бъде издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
В имот (урегулиран) (неурегулиран):
В квартал №
По плана на гр. (с.) :
Местност :
Община:
Находящ се на адрес:
Дата: 23.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
Документ за собственост
(отстъпено право на строеж)
Заверена заповедна книга
Констативен акт по чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа
Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията
по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
Протокол за определяне на строителна линия и ниво
с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива
Разрешение за строеж
(акт за узаконяване)
Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: