ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
Име на заявител:
ЕГН (ЕИК):
Местоживеене (седалище за ЮЛ):
Телефон:
Email:
Представлявано от (за ЮЛ) :
ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
Моля да бъде издадено удостоверение за
В имот (урегулиран) (неурегулиран):
В квартал №
По плана на гр. (с.) :
Местност :
Община:
Находящ се на адрес:
Удостоверението ми е необходимо за пред:
Дата: 23.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Скица от действащия план
Документ за собственост
(отстъпено право на строеж)
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: