ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
ЕГН
Роден/а в гр./с.
Живущ/а в гр. /с./
Квартал
Улица
Улица №
Блок №
Вход
Етаж
Апартамент
Email
Телефон
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание §1, т. 2 „в” от Допълнителна разпоредба на Закона за администрацията, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, моля да ми бъде издадено удостоверение УП-2 за осигурителен доход:
Работил/а/ съм като
в
Дата: 23.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Копие от трудова /служебна / книжка
при наличие
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: