ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
Име на заявител
ЕГН/ЕИК/
Адрес:
Град/село/
Улица
Телефон
Решение за регистрация по ф. дело №
Пълномощник
Пълномощно №
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание §1, т. 2 „г” от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията, желая да получа консултация, представляваща мой законен интерес относно следния административноправен режим:
по силата на следния нормативен акт:
или която е свързана с издаването на следния административен акт:
или с извършването на следната административна услуга:
Предоставил консултацията:
Дата: 23.09.2017 г.
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: