ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
З А Я В Л Е Н И Е
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
ЕГН
Роден/а в гр./с.
Живущ/а в гр. /с./
Квартал
Улица
Улица №
Блок №
Вход
Етаж
Апартамент
Email
Телефон
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание §1, т. 2 „в” от Допълнителна разпоредба на Закона за администрацията, във връзка с чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка с чл. 40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, моля да ми бъде издаден документ, уточняващ разликите между издаденото ми удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данните за мен като осигурено лице в информационната система на НОИ.
Дата: 23.09.2017 г.
Необходими документи
Наименование
Документ, съдържащ данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Издадено удостоверение за осигурителен доход
(УП-2)
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: