ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
З А Я В Л Е Н И Е
от
Име на заявител
ЕГН/ЕИК/
Адрес:
Град/село/
Улица

Телефон
Решение за регистрация по ф. дело №
/
 
г.
Пълномощник
Пълномощно №
ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание чл.587,ал.1 от Граждански процесуален кодекс,чл. 77, чл. 82а, от Закона за държавната собственост
Желая, да ми бъде издадено удостоверение, че за недвижимия имот, находящ се в::
Град:
Улица:
С площ от:
кв.м
Съставляващ имот пл.№
УПИ:
В квартал:
По плана на гр./с/:
Представляващ:
 
Удостоверението ми е необходимо да послужи пред:
Дата: 29.03.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 10 14 дни
Бърза 15 7 дни
Експресна 20 3 дни
Необходими документи
Наименование
Други документи, касаещи гореописания имот
(при наличие)
Удостоверение за идентичност на имота
(при необходимост)
Удостоверение за наследници
(когато заявителя е наследник)
Документ за собственост
(нотариален акт;съдебно решение;решение на ПК;молба декларация по обстоятелствена проверка;заповед на кмета за отмяна на отчуждаване; договор за покупко продажба и др.)
Актуална скица на имота
цветно ксерокопие
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: